پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - اهداف و چشم انداز