پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - اخبار و اعلانات