پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - فرایند پذیرش مقالات