پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - واژه نامه اختصاصی