پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - بانک ها و نمایه نامه ها