پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - نمایه نویسندگان