پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - ورود کاربران