پژوهشهای کاربردی در محیط زیست (ARE) - مقالات آماده انتشار